Kako će ETIAS pomoći u zaštiti javnog zdravlja

Kako će ETIAS pomoći u zaštiti javnog zdravlja

Iako je primarni razlog za uvođenje novog Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije (ETIAS) jačanje bezbednosti širom Evrope, on će takođe igrati ulogu u zaštiti zdravlja i dobrosti evropskih građana. ETIAS je u suštini proces skrininga koji će sastaviti pozadinske informacije koje se odnose na putnike iz raznih zemalja izvan evropske zone i proceniti da li ti ljudi predstavljaju ili bezbednosni ili zdravstveni rizik za Evropu. Ako podnosilac zahteva bude proglašen ili bezbednosnim ili zdravstvenim rizikom onda će ETIAS biti odbijen i toj osobi neće biti dozvoljeno da putuje u bilo koju Evropsku uniju ili šengensku zemlju. I dok bezbednosni aspekt ETIAS-a ostaje primarna briga nedavna epidemija koronavirusa širom planete stavila je veći naglasak na potencijalne zdravstvene rizike i obrazac aplikacije ETIAS sada odražava to.

Nove zdravstvene provere

Čak i pre izbijanja Covid-19 proces podnošenja zahteva ETIAS-a već je uzeo u obzir mogući rizik da državljani zemalja koje nisu članice EU uđu u Evropu dok prenose zarazne bolesti. Podnosioci zahteva morali su da se izjasne da li imaju (ili imaju) ozbiljne prenosive bolesti kao što su:

 • Hepatitis A ili B
 • Besnilo
 • Tuberkuloze
 • HIV/Aids
 • Hantavirus

Ovo su samo neke od mnogih ozbiljnih i zaraznih bolesti, od kojih prisustvo mora biti navedeno na obrascu za prijavu ETIAS-a. Covid-19 je pokazao koliko zemlja ili region mogu biti loše pogođeni jednom zaraznom bolešću i ETIAS se sada posmatra kao praktičan metod smanjenja šansi za ulazak i širenje drugih ozbiljnih bolesti kroz Evropu. Iako prijavni formular možda neće imenovati specifične bolesti od podnosioca zahteva će biti zatraženo da iznese detalje vezane za prošlu istoriju ozbiljnih parazitskih, prenosivih ili zaraznih bolesti.

Covid-19 je menjač igara

Covid-19 se prvi put pojavio pred kraj 2019. godine i počeo da uzima maha u Evropi početkom 2020. Od tada zemlje (ne samo u Evropi već širom sveta) vode naizgled izgubljenu bitku kako bi zaustavile širenje virusa i na kraju ga osvojile. U tom smislu Evropska komisija je u novembru 2020. podnela niz predloga za unapređenje zdravstvene politike širom EU. Ta poboljšanja će, nada se, pomoći u borbi protiv koronavirusa i svim budućim sličnim hitnim slučajevima u javnom zdravstvu.

Smatra se da je veća saradnja i brže koordinacija između različitih evropskih zdravstvenih agencija od ključnog značaja za uspeh minimiziranja efekata prekograničnih zdravstvenih pretnji. Da bi se pomoglo u tome, zdravstvene informacije dostavljene na obrascima za primenu ETIAS-a biće prosleđene ključnim zdravstvenim i bezbednosnim vlastima EU, uključujući:

 • Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC)
 • Evropska agencija za lekove (EMA)
 • FRONTEKS (Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu)

Korišćenje uskladištenih zdravstvenih i medicinskih informacija, kao i sa različitim evropskim zdravstvenim agencijama koje rade u tandemu, nada se da će se uspostaviti zdravstveni i bezbednosni okvir koji će osigurati veće stanje spremnosti i efikasnije kontramehate za sve buduće zdravstvene hitne slučajeve.

Jači evropski zdravstveni zakoni

Medicinski i zdravstveni podaci prikupljeni od aplikacija ETIAS igraće važnu ulogu u jačanju evropskih zakona jer će ove informacije pružiti zdravstvenim agencijama dragocene detalje koji se tiču mogućih budućih rizika. Koristeći medicinske podatke podnosilaca zahteva ETIAS-a i drugih nacionalnih i međunarodnih izvora kao što je Svetska zdravstvena organizacija (SZS), evropske zdravstvene agencije se nadaju da će biti u stanju da identifikuju moguće zdravstvene pretnje, predvide verovatni obim epidemije i odmah preduzmu kontramehaures.

Da bi se bolje zaštitila od, i reagovala na, buduće vanredne situacije kao što je ona koja se trenutno doživljava sa Covid-19 EU razmatra izmene postojećih zdravstvenih zakona kao i:
Najmođudniji, integrisani sistem nadzora širom Evropske unije za borbu protiv ilegalnog ulaska.

Povećano i poboljšano izveštavanje o podacima zemalja članica EU koje pružaju informacije u vezi sa dostupnošću obučenog medicinskog osoblja, brojem bolničkih kreveta, kapacitetima intenzivne nege i specijalizovanim tretmanom koji su na raspolaganju.
Bolja i brža koordinacija u pogledu razvoja, nabavke i skladištenja medicinskih sredstava i vakcina.

Kriza Covid-19 je takođe istakla važnost budnosti i istakla potrebu za:

 • Spremnost i planirani odgovor
 • Praćenje učestalosti, distribucije i kontrole izbijanja bolesti širom sveta
 • Evropska mreža referentnih laboratorija
 • Brzo raspoređivanje specijalizovanih zdravstvenih operativnih snaga na lokalizovane epidemije

Precizna priroda ovih mera zavisiće na kraju od podataka koji su dostupni zdravstvenim agencijama EU i znatan procenat tih informacija doći će iz obrazaca za prijavu ETIAS-a.

ETIAS pitanja o zdravlju

Zdravstvena pitanja uglavnom se odnose na ozbiljne zarazne, zarazne, parazitske i prenosive bolesti koje mogu predstavljati pretnju po zdravlje građana EU. Prilikom dovršavanja zdravstvenog dela obrasca aplikacije ETIAS od podnosioca zahteva će se očekivati da odgovori na sva pitanja u potpunosti i istinito. Aplikacija će biti proverena u centralnoj bezbednosnoj bazi podataka za sve moguće bezbednosne rizike, kao i putem dostupnih medicinskih baza podataka.

Iako medicinska istorija podnosioca zahteva iz zemlje izvan evropske zone možda neće biti lako dostupna moguće je u mnogim slučajevima proveriti informacije dostavljene matičnom zemljom podnosioca zahteva ili zemljom boravka. Pružanje lažnih ili pogrešnih informacija u obrascu možda neće biti otkriveno, ali postoji velika verovatnoća da hoće i to će rezultirati time da ETIAS bude odbijen. Ležanje na obrascu takođe bi moglo da izazove buduće probleme ako podnosilac zahteva medicinsku pomoć tokom posete Evropi ili ako su potrebni određeni lekovi za lečenje bolesti.

Izostajavanje informacija ili laganje o postojećem stanju takođe bi moglo da bude problematično ako podnosilac zahteva želi da podnese zahtev za putno osiguranje. Iako to trenutno nije obavezno za ETIAS odobrene posetioce u Evropi to bi se lako moglo promeniti u budućnosti i brzo će biti uočene nesuglasice između obrasca za prijavu ETIAS-a i dokumentacije o zdravstvenom osiguranju.

Oružje protiv budućih pandemija

Da je ETIAS sproveden pre godinu ili dve bila bi od velike pomoći u zaustavljanju širenja Kovid-19 kao zemalja članica EU bila bi svesna zemlje porekla posetilaca i da li se smatra da ta zemlja predstavlja visok zdravstveni rizik. Iako je sada prekasno za koronavirus pandemiju budući zahtevi za odobravanje ETIAS-a biće veoma korisni ako se sličan scenario dogodi u budućnosti.

Iako ETIAS ne može u potpunosti da garantuje stanje zdravlja osobe to svakako može biti oružje protiv širenja pandemije kao što je Covid-19. Oblasti visoke infekcije mogu da se identifikuju i posetioci iz tih oblasti nisu uskratili odobrenje ETIAS-a dok se situacija ne poboljša. To bi znatno smanjilo izglede za dolazak novih zaraznih slučajeva u EU i pomoglo u suzbijanju virusa unutar poznatih regiona ili zemalja.