Podnošenje zahteva za ETIAS sa krivičnim dosijeom

Podnošenje zahteva za ETIAS sa krivičnim dosijeom

Posle nekoliko odlaganja, novi Evropski sistem informacija o putovanjima i autorizaciji (ETIAS) sada izgleda da će biti pokrenut u programu 2025 . ETIAS nije evropska viza, već odobrenje za putovanje u Evropu i unutar nje koja je elektronski povezana sa pasošem. Bez odobrenog pasoša ETIAS-a biće nemoguće da "državljani trećih zemalja" (državljani zemalja koje nisu ni članice Evropske unije ni Šengenske oblasti) uđu na evropsku arenu jer će takvo odobrenje postati obavezno u bliskoj budućnosti.

Da li putnik sa kriminalnim dosijeom može da podnese zahtev za ETIAS?

Kratak odgovor je da. Međutim, u zavisnosti od težine krivičnih dela koja su umešana (i pratećih kazni) krivični dosije može znatno da smanji izglede podnosioca zahteva da obezbedi ETIAS ili čak dovede do odbijanja. Državljani trećih zemlju, kao što su nosioci pasoša SAD i Velike Britanije, zahtevaće odobrenje ETIAS-a pre nego što se upuste u Evropu nakon toga i to 2025 odobrenje mora da se obezbedi ili onlajn ili putem namenske mobilne aplikacije. Proces podrazumeva popunjavanje detaljnog upitnika i snabdevanje osnovnim informacijama koje se odnose na ime podnosioca zahteva, adresu, datum rođenja, pol, nacionalnost itd. Međutim, obrazac za prijavu ETIAS-a takođe zahteva detalje u vezi sa trenutnim zdravstvenim stanjem osobe, postojećim medicinskim uslovima i prethodnim krivičnim dosijeima ili presudama.

ETIAS, iako još uvek strog, ima za cilj da bude pravedniji prema podnosiocima zahteva koji su pokvarili zakon. U zavisnosti od ozbiljnosti počinjeno krivičnog dela, i količine vremena koje je prošlo od osude, moguće je da podnosioci zahteva steknu ETIAS iako možda postoje dodatni koraci koje treba preduzeti i više procedura kroz koje treba proći.

Sjedinjene Države i Kanada vode sopstvene elektronske sisteme pre odobrenja za posetioce koji ulaze u njihove zemlje. I kanadska eTA (Elektronska autorizacija putovanja) i američki ESTA (Elektronski sistem za autorizaciju putovanja) imaju izuzetno strogu politiku u vezi sa kriminalnom istorijom podnosioca zahteva. Osuđujuće presude za teške zločine gotovo sigurno će rezultirati odbijanjem, pa čak i osuđujućim presudama za lakša krivična dela sve dok pedeset godina pre podnošenja zahteva mogu predstavljati ozbiljne probleme.

Krivični dosije i proces podnošenja zahteva za ETIAS

Iako se uvođenje ETIAS-a ubrzano približava procesu podnošenja zahteva, još uvek se fino posinjava. Onlajn prijavni formular će zahtevati osnovne detalje uključujući ime, adresu, starost, pol itd, ali će se zatim udubljuti u više ličnih podataka u vezi sa zdravstvenim statusom podnosioca zahteva i bilo kojom kriminalnom istorijom. Još uvek nije finalizovano koliko će prijavni formular biti dubinski, ali će svakako podrazumevati ranije osuđujuće presude, novčane kazne za ozbiljnije prekršaje i bilo koji period (ili periode) vremena provedenog u zatvoru. S obzirom da je ETIAS osmišljen da ojača bezbednost širom Evrope, prijavni formular biće usmeren ne samo na kriminalne aktivnosti, nego i na moguće veze sa terorizmom. Stoga će se tražiti i detalji u vezi sa putovanjem podnosioca zahteva u oblasti rata ili sukoba i umešanosti sa terorističkim grupama ili aktivnostima.

Odobrenje ETIAS-a nije garancija

Treba napomenuti da različite evropske zemlje imaju različita pravila u pogledu toga ko jeste, a ko ne sme da uđe na njihovu teritoriju. Čak i ako je podnosilac zahteva sa krivičnim dosijeom uspešno podneo zahtev i dobio odobrenje ETIAS-a to ne garantuje automatski ulazak u sve zemlje Evropske unije ili Šengenske oblasti. Čak i sa odobrenim pasošem ETIAS-a možda će biti teško putovati u Evropu i unutar nje ako je nosilac pasoša proveo više od tri godine u zatvoru.
Pojedinačne zemlje takođe funkcionišu sopstveni sistem procene koji može rezultirati odbijanjem ulaska. Nemačka, na primer, zadržava pravo da odbije ulazak ili deportuje svakog posetioca koji ima:

 1. Odslužio kaznu od tri godine ili više za prekršaje javnog reda
 2. Presuda za prekršaje povezane sa drogom sa pratećom kaznom od dve ili više godina
 3. Osuđen je za sva krivična dela vezana za trgovinu ljudima

Uopšteno govoreći, posetioci Evrope sa neophodnim odobrenjem ETIAS-a neće biti ispitani o manjim prekršajima od strane graničnih zvaničnika, ali to se može desiti i uvek je najbolje iskreno odgovoriti na takva pitanja jer se sve dostavljene informacije mogu brzo proveriti u bazi podataka ETIAS-a o bezbednosti.

Provere baze podataka kriminalnih dosijea

U cilju temeljne provere kriminalne istorije podnosioca zahteva Evropska komisija je odobrila stvaranje Evropskog informacionog sistema krivičnih dosijea (ECRIS) u aprilu 2019. Cilj ovog sistema je da uskladišti sve informacije koje se odnose na državljane trećih zemalja osuđenih za krivično delo i omogući brzu razmenu tih informacija između svih zemalja članica Evropske unije i Šengenske oblasti. Predviđeno je da ECRIS u velikoj meri pomogne u tekućoj borbi protiv kriminala i terorizma, jer će sistem uključivati nekoliko novih i poboljšanih karakteristika, uključujući:

 • Bezbednosne provere na mreži će vratiti "Hit" ili "Bez pogotka" pojedincima čiji se detalji proveravaju. U "Hitu" će biti detaljno opisana kriminalna istorija podnosioca zahteva i u kojoj zemlji (ili zemljama) su se prestupi dogodili.
 • ECRIS će čuvati ne samo detalje krivičnog dosijea podnosioca zahteva, nego i skenirane otiske prstiju i fotografije ako su dostupni.
 • ECRIS će biti korišćen za proveru kriminalne istorije podnosioca zahteva, kao i za uočavanje mogućih terorističkih veza ili bezbednosnih rizika.

Druge prednosti ECRIS-a su uočavanje moguće krađe identiteta i provera i čišćenje osobe koja želi da radi sa maloletnicima ili podnosi zahtev za dozvolu za vatreno oružje.

Trenutno se prijave ETIAS-a ne proveravaju u odnosu na ECRIS ukoliko podnosilac zahteva ne prizna krivični dosije na obrascu za prijavu. Međutim, Komisija EU trenutno razmatra da to promeni i dozvoli da se sve aplikacije, posebno one koje izaziva određenu sumnju, provere preko ECRIS-a.

Kriminalne, terorističke i bezbednosne provere

Bezbednosni deo onlajn formulara za prijavu ETIAS-a još uvek nije u potpunosti finalizovan i moguće je dodati više detalja u vezi sa ranijim kriminalnim ili terorističkim aktivnostima. Pitanja vezana za kriminalne aktivnosti odnosiće se na prethodnih deset godina, dok će svaki prekršaj vezan za terorizam obuhvatiti poslednjih dvadeset. Kako stvari stoje ovo je informacija koja će biti potrebna u vezi sa krivičnim osudama:

 • Krivična šteta (lica ili imovina)
 • Silovanje
 • Ubistvo
 • Pranja
 • Krijumčarenje droge
 • Trgovine
 • Seksualni zločini nad decom

Sve presude vezane za terorizam u prethodnih dvadeset godina takođe će morati da budu opisane, uključujući detalje krivičnog dela, okruga u kojem se prekršaj dogodio i dužine primenjene kazne. Bezbednosna provera takođe će tražiti detalje bilo kog prethodnog naloga za deportaciju ili proterivanja iz bilo koje zemlje članice EU ili Šengenske oblasti. Ukoliko neko od pitanja bezbednosne pozadine bude odgovoreno u potvrdno, podnosiocu zahteva će potom biti predstavljen dalji niz pitanja na koja se mora odgovoriti iskreno i u celosti. Pružanje lažnih, obmanjujućih ili nepotpunih odgovora verovatno će dovesti do trenutnog odbijanja.

Provere ivica

Komisija EU je iznela svoju nameru da samo oni podnosioci zahteva koji imaju presude za teško krivično delo ili terorizam budu odbijeni od ETIAS-a. Kada mu se odobri, nosilac odobrenog pasoša ETIAS-a ima pravo da uđe i putuje kroz države EU i Šengena sa malo, ako postoji, graničnih provera. To, međutim, ne znači da je pristup bilo kojoj posebno zemlji automatski zagarantovan jer su granične provere uvek mogućnost čak i za građane neke zemlje članice Evropske unije.

U većini slučajeva, zemlja je više zabrinuta zbog opasnosti od terorizma ili zločina počinjenih unutar sopstvenih granica i manje krivične presude koja se desila u prošlosti nije mnogo zabrinuta ili zainteresovana za snage bezbednosti. Mada će velikoj većini državljana trećih zemlju sa odobrenim pasošem ETIAS-a i krivičnim dosijeom biti dozvoljeno da prođu graničnu proveru to možda neće uvek biti slučaj, s tim što odluka o odobravanju ili odbijanju ulaska na kraju počiva na pripadnicima granične bezbednosti.