Šta je ETIAS?

Uvod

ETIAS predstavlja Evropski sistem putnih informacija i autorizacije. To je saopštila Evropska komisija u novembru 2016, a sprovedena je u zakonodavstvo u septembru 2018. Namera formiranja sistema bila je da se unapredi bezbednost zemalja članica EU unutar šengenskog regiona hvatanjem podataka o putnicima koji trenutno posećuju tu oblast bez viza.

ETIAS će unapred pregledati putnike iz "trećih zemalja", koji su državljani zemalja kojima nije potrebna šengenska viza. Provera će se odnositi na rizike vezane za terorizam ili migraciju. Cilj je da se identifikuju pojedinci koji predstavljaju bezbednosne pretnje pre nego što budu u mogućnosti da putuju u Šengensku zonu.

ETIAS nije viza, to je ukidanje viza, slično američkom ESTA i kanadskom eTA. Putnicima koji su trenutno u poseti evropskim zemljama članicama bez viza, biće potreban ETIAS 2025 pa nadalje. Vlasnici pasoša jedinstvenog tržišta EU izuzeti su od ETIAS-a. 

Ciljevi ETIAS-a

Pogodnost – Smanjite vreme čekanja na granici za putnike i pojednostavite ulazak u zemlje članice EU.

Efikasnost granica - Poboljšanje upravljanja granicom za pripadnike snaga bezbednosti koji pregledaju putnike po dolasku i odlasku iz zemalja članica EU.

Transparentnost - Pomozite EU u ostvarivanju svog cilja politike liberalizacije viznog režima koja bi omogućila građanima većeg broj zemalja da uđu u EU bez potrebe za šengenskom vizom.

Imigracija - Omogućiti graničnim vlastima da uoče migracione nepravilnosti i zloupotrebu bezviznih putovanja u EU.

Bezbednost – Pomažu zemljama članicama EU da pojačaju svoje procese granične bezbednosti i procedure protiv kriminala i terorizma.

Finansiranje – Obezbediti dodatni izvor prihoda za budžet EU kao i za upravljanje bezviznim putovanjima poslovnih, turističkih i tranzitnih posetilaca.

Obrazloženje za ETIAS

Trenutno veliki broj pojedinaca, iz zemalja kao što su Sjedinjene Države i Kanada, koji žele da putuju u Evropu ne moraju da podnesu zahtev za vizu pre njihovog dolaska. Evropska komisija, telo koje 27 donosi pravila za članicu Evropske unije osmislilo je šemu koja će značiti da će ovi građani (npr. Sjedinjene Države, Kanada, Australija, Novi Zeland itd.) morati da pruže informacije o sebi i razlogu svojih putnih aranžmana putem onlajn aplikacije pre dolaska u Evropu. Lista zemalja koje ispunjavaju uslove za ETIAS često se menja. Stoga se putnicima savetuje da se upoznaju sa zahtevima pre odlaska u zemlju EU.

Komisija E.U. predložila je novi sistem autorizacije pre putovanja zbog promena u broju posetilaca koji dolaze u Evropu i razloga zbog kojih tamo odlaze. Postoji nada da će sistem odvratiti potencijalne kriminalce i teroriste , kao i nadgledati sve one koji nameravaju da posete sistem kako bi se obezbedio veći nivo bezbednosti stanovnika Evrope.

 1. Iza uvođenja ETIAS-a stoje četiri glavna razloga:
 2. Evropu posećuje mnogo više ljudi, sa oko 50 miliona pojedinačnih posetilaca prošle godine i preko 200 miliona ulazaka.
 3. Broj izbeglica i ljudi koji traže azil iz raznih razloga, uključujući progon, rat, ekonomske beneficije itd.
 4. Teroristički incidenti postali su učestaliji i to je imalo uznemirujući i uznemirujući efekat na građane Evrope. Zemlje koje su nedavno pogođene su Francuska, Belgija, Nemačka i Španija.
 5. Napredak u tehnologiji elektronske komunikacije, kao i korišćenje interneta od strane putnika širom sveta učinili su elektronski oblik pre-travel autorizacije realnim i praktičnim načinom dobijanja vrste informacija koje bi se pokazale korisnim za evropske kolektivne granične vlasti i pripadnike službi bezbednosti.

Koje zemlje su u Šengenskoj zoni?

Postoje tri različite kategorije zemalja ili grupanje evropske šengenske zone. 27 Šengenske zemlje su u suštini iste kao 27 zemlje same Evropske unije, ali malo je onih koje su u Šengenu, a ne u E.U. i obrnuto. Šengenske zemlje imaju jednoobrazna imigraciona pravila i slobodu kretanja za državljane jedni drugih.

Prva od tri grupe su državljani E.U. i Šengena. Ti ljudi su slobodni da posećuju, žive i rade jedni u drugim zemljama, tako da nema ograničenja.

U drugoj grupi su državljani velikog broja neevropskih zemalja.  Nije im potrebna viza da bi posetili Evropu, ali postoje ograničenja koliko dugo mogu da ostanu i šta tamo mogu da urade, naročito ako žele da studiraju, rade ili žive ili duže od 3 meseca u bilo kom trenutku. To je grupa na koju će uticati ETIAS. Amerikanci, Kanađani, Australijanci, Japanci, Malezijci i mnogi drugi su u ovoj grupi. Ova grupa će verovatno biti ta koja će zahtevati izuzeće od viza za ETIAS .

Treću grupu čine državljani neevropske zemlje kojima su potrebne vize pre nego što odu u Evropu. Većina ljudi u ovoj grupi su državljani siromašnijih zemalja trećeg sveta ili oni koji imaju manje jake veze kulturno i ekonomski sa E.U.

Sličnosti sa drugim sistemima elektronske autorizacije

Nekoliko drugih zemalja već je uvelo elektronske sisteme autorizacije koji se primenjuju onlajn i izdaju pre početka putovanja.

Australija je uvela sopstveni eVisitor i elektronski autoritet za putovanja, ili eTA, 1996. To je uglavnom trebalo da ubrza obradu viza za veliki broj turista koji žele da posete Australiju.

SAD su uvele automatski elektronski sistem za autorizaciju putovanja (ESTA) 2007. Ovo je sistem izuzeća od viza za državljane zemalja koje se smatraju relativno niskim rizikom po bezbednost SAD.

Kanada je najsvežija zemlja koja je uvela sličan sistem koji SAD zovu eTA.

ETIAS aplikacija

ETIAS je od značaja samo za putnike koji bez viza putuju u zemlje članice EU. Cilj procesa podnošenja zahteva je da traje otprilike 10 minuta ili manje. ETIAS aplikacije za obradu Veb lokacija će podržavati mobilne, desktop i mobilne uređaje. Traženi tipovi informacija obuhvataju:

 • Biometrijski i lični podaci kao što su ime, datum rođenja i pol
 • Kontakt detalji podnosioca zahteva kao što je e-adresa kućne adrese
 • Istorija obrazovanja, kao što je osnovno, srednje, stručno školovanje, univerzitet ili ne
 • Informacije o putnim dokumentima, kao što su pasoš ili drugi dokument, uključujući podatke kao što su broj dokumenta, datum izdavanja, datum isteka i zemlja
 • Trenutno zanimanje ili posao, uključujući zvanje, kao i kontakt podatke
 • Prva zemlja članica EU po dolasku
 • Pozadinska pitanja vezana za prethodne kriminalne aktivnosti, upotrebu droge, putovanja u zone sukoba, kao i imigracionu istoriju EU i zemalja koje nisu članice EU.

Treća lica mogu podneti zahteve u ime podnosilaca zahteva, ali to mora biti saopšteno u trenutku podnošenja zahteva. Treća lica će takođe morati da daju svoje ime i informacije o kompaniji, gde su relevantni, kao i njihove kontakt podatke i odnos prema podnosiocu zahteva. Više informacija o obrascu za prijavu ETIAS-a možete pronaći ovde: https://etias-info.rs/članke/šta-će-biti-na-obrascu-za-prijavu-etias-a

Plaćanja

Naknada ETIAS-a koja se naplaćuje na prijave za putnike starosti između 18 i 70 godina je €7. Ne postoji ETIAS naknada za putnike mlađe od 18 godina, ili preko 70 godina starosti. Svaki putnik, bez obzira na njihove godine, zahtevaće odobreni ETIAS pre njihovog dolaska u Šengensku zonu.

Obrada

ETIAS aplikacija se automatski obrađuje na osnovu sledeća tri faktora:

 • Identitet – Da li se identitet podnosioca zahteva poklapa sa njihovim pasošem?
 • Putna isprava – Da li se detalji putne isprave podudaraju sa informacijama koje je podnosilac zahteva dostavio u drugim odeljcima? Da li je to važeća putna isprava koju izdaje zemlja podobna za ETIAS?
 • Pitanja u pozadini – Da li se odgovori podudaraju sa podacima koje je u bazama podataka proverila Centralna jedinica ETIAS-a?

Podnosioci zahteva za identifikaciju, putnu ispravu i pitanja u pozadini potom se proveravaju u odnosu na Šengenski informacioni sistem (SIS), Vizni informacioni sistem (VIS), EUROPOL PODATKE, bazu podataka Interpola ukradenih i izgubljenih putnih dokumenata (SLTD) i Interpolove putne isprave povezane sa bazama podataka obaveštenja (TDAWN), EURODAC-om i drugima, pored pravila i liste za proveru centralne jedinice ETIAS- a. Pozitivna poduzeжe koju je otkrio automatizovani sistem obrade koji smatra da je podnosilac zahteva moguжi bezbednosni ili migracioni rizik, rezultiraжe ručnom obradom ETIAS aplikacije. Ručnu obradu obavljaju Centralna jedinica ETIAS-a i Nacionalne jedinice ETIAS-a gde su relevantne. Ukoliko su od podnosioca zahteva potrebne dodatne informacije, oni će biti kontaktirani u roku od nekoliko dana od prijema obaveštenja da njihov ETIAS zahteva dodatnu obradu. Sistem ETIAS će svim podnosiocima zahteva dostaviti obaveštenje o njihovom "odobrenom", "odbijenom" ili "ručnom obradi" ETIAS statusa u roku od 96 sati od podnošenja zahteva.

Obaveštenja podnosioca zahteva

ETIAS odobrenja

Većina podnosilaca zahteva za ETIAS biće obaveštena odmah ili u roku od nekoliko sati od odobrenog odobrenja. Važeće odobrenje za putovanje ETIAS-a povezano je sa pasošem podnosioca zahteva i ima svoj jedinstveni broj zahteva. ETIAS će važiti tri godine ili do isteka datuma pasoša ili putne isprave, koji god datum da bude na prvom mestu.

ETIAS ručna obrada

Aplikacija će biti ručno obrađena ako se podaci putnika podudaraju sa pogotkom u nekoj od baza podataka EU. Podnosilac zahteva može kontaktirati Centralnu jedinicu ETIAS-a ili Nacionalne timove ETIAS-a kako bi obezbedio dodatnu dokumentaciju za obradu aplikacije. Pored toga, podnosiocu zahteva takođe bi mogla da bude data opcija da prisustvuje intervjuu u obližnjem konzulatu zemlje članice EU, ako sama dokumentacija nije dovoljna za obradu zahteva.

ETIAS odbijanja

Podnosioci zahteva kojima je odbijen ETIAS dobiće razloge svog odbijanja. To će uključivati informacije o određenoj državi članici EU koja je odlučila o zahtevu.

Podnosioci zahteva kojima je odbijen ETIAS imaju pravo žalbe. Žalbe će morati da se podnesu državi članici EU koja je odbila ETIAS. Obrada žalbi odvijaće se i u toj istoj članici EU.

ETIAS na aerodromu

Putnici koji u Šengensku zonu stižu avionom, kopnom ili morem biće obavezni da predstave važeće putno odobrenje. Koristeći proveru ulazno-izlaznog sistema (EES) granične vlasti EU proveravaće pasoš putnika, vizu ili ETIAS da bi utvrdile prihvatljivost. Putniku bez pasoša jedne zemlje članice EU, važećeg ETIAS-a ili važeće šengenske vize neće biti dozvoljen ulazak.

Opoziv i poništavanje ETIAS-a

Odobreni ETIAS ne garantuje ulazak u zemlju članicu EU. Prihvatljivost određuju granični zvaničnici EU. Pored toga, odobreni ETIAS može biti opozvan ako se proceni da je putnik došao do prevare ili obmane.  ETIAS aplikacije će takođe biti opozvane jer se u bezbednosne baze podataka EU primaju nova upozorenja zbog toga što je putniku odbijen ulazak, ili izveštaji o izgubljenim ili ukradenim putnim ispravama. Svaka zemlja članica, preko svoje relevantne Nacionalne jedinice ETIAS, odgovorna je za ukidanje odobrenih ovlašćenja ETIAS-a ako se upozorenje podudara sa autorizacijom putnika.

Slično tome, ETIAS se može poništiti ako se okolnosti podnosioca zahteva ETIAS-a promene u pogledu njihove podobnosti, kao što su nedavna krivična osuda, terorističke aktivnosti ili putovanje u konfliktna područja. ETIAS će takođe biti poništen u slučaju isteka pasoša ili promene imena putnika.

ETIAS struktura

Struktura ETIAS sistema sastoji se od sedam osnovnih komponenti, od kojih svaka ima svoje sisteme i timove kako bi olakšala obradu ETIAS aplikacija i upravljanje sistemom i srodnim procesima.

ETIAS centralna jedinica

Centralna jedinica ETIAS-a je pod upravom Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu. Vodi evidenciju trenutnih podataka aplikacije, kao i obezbeđuje njenu tačnost. Takođe proverava valjanost aplikacija u kojima postoji u odnosu na jednu od baza podataka koja se koristi za proveru putnika. Odgovoran za definisanje, procenu, testiranje i razmatranje pravila ETIAS skrininga i njihovih rizika, pored ETIAS screening boarda. Odgovoran za sprovođenje revizija upravljanja ETIAS aplikacijama i pridržavanje pravila ETIAS skrininga uz razmatranje privatnosti podnosioca zahteva i zaštite podataka.

Nacionalne jedinice ETIAS-a

Svaka zemlja članica EU deo je Nacionalnih jedinica ETIAS- a. Nacionalne jedinice ETIAS-a će procenjivati i odlučivati o aplikacijama gde Centralna jedinica ETIAS-a nije u mogućnosti da automatski obradi ETIAS aplikaciju. Nacionalne jedinice ETIAS-a će morati da pruže razloge za autorizaciju ili odbijanje aplikacija. Takođe, Nacionalne jedinice ETIAS-a mogu da pruže mišljenja i dele informacije među zemljama članicama preko svoje nacionalne jedinice.

Agencija Evropske unije za kriminalističku saradnju (Europol)

Evropol je agencija EU za sprovođenje zakona koja se bavi organizovanim kriminalom i terorizmom među zemljama članicama EU. Evropol je odgovoran za upravljanje ETIAS-ovom kontrolnom listu, u saradnji sa Nacionalnim jedinicama ETIAS-a. U slučajevima kada se podaci podnosioca zahteva za ETIAS podudaraju sa podacima Evropola tokom automatizovane faze obrade, Nacionalne jedinice ETIAS-a će delovati da pomognu u utvrđivanju da li zahtev treba da bude odobren, odbijen ili zahteva dodatnu dokumentaciju podnosioca zahteva.

Agencija Evropske unije za operativni menadžment velikih IT sistema u oblasti slobode, bezbednosti i pravde (eu-LISA)

EU-LISA je agencija koja upravlja velikim IT sistemima za EU. eu-LISTA je odgovorna za tehnički dizajn, razvoj i upravljanje ETIAS-om. Ovaj entitet će takođe biti odgovoran za održavanje privatnosti i bezbednosti svih podataka podnosilaca zahteva koji se prosleđuju putem digitalnih informacionih sistema ETIAS-a.

ETIAS skrining tabla

Odbor za proveru ETIAS-a je kolekcija predstavnika nacionalnih jedinica ETIAS- a, Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu i Evropola. Oni odlučuju o indikatorima rizika za upravljanje ETIAS-ovom kontrolnom listu, kao i o upravljanju kriterijumima koji se koriste za definisanje, procenu i reviziju indikatora rizika.

Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu

Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu je agencija EU, koja je zadužena za graničnu kontrolu Šengenske oblasti, uz pomoć graničnih vlasti u svakoj pojedinačnoj zemlji članici. Centralnom jedinicom ETIAS-a upravljaće Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu. Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu, pored EU-LISA, glavni su nadzornici ETIAS-a.

ETIAS Fundamental Rights Guidance Board

Članovi Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu, Evropskog supervizora za zaštitu podataka i Agencije za osnovna prava formiraju nezavisni savetodavni odbor za potrebe obezbeđivanja da se prijave obrađuju efikasno, pravedno i bezbedno. Njihove preporuke se potom prosleđuju ETIAS-ovom odboru za skrining radi moguće implementacije u budućem ažuriranju ETIAS-a.